قوانین و مقررات

اهم موارد قانونی
ماده 7 و تبصره 1 قانون ایمنی راهها و راه آهن با آخرین اصلاحات مصوب 1379:

ماده7- ریختن زباله ، نخاله ، مصالح ساختمانی ، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شی، دیگر در راهها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه میشود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است.تبصره1- مرتکبان جرایم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا مرتکبین حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصدهزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.در مورد اخیر با جبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.
ماده211 آئین نامه راهنمایی و رانندگی:
ستگاه های مسئول موظفند پیش از بسته شدن تمام یا بخشی از راه برای انجام هر نوع عملیات اجرایی اعم از تعریض،تعمیر،نگهداری،حفاری و مانند آنها، هماهنگی های لازم را انجام داده و با اطلاع ادارات راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه اقدام و مراتب را به آگاهی مردم برسانند.
ماده 212 آئین نامه راهنمایی و رانندگی:
اشخاصی که به هر عنوان روی راه های عمومی کار می کنند، موظفند پیش از شروع به کار، علائم ایمنی عبور و مرور را بر اساس ضوابط و استانداردهای ایمنی در عملیات اجرایی راهها که به تایید مسئولین مرتبط می رسد در محل نصب و همچنین لوازم کار،لباس های کارگران و وسایل نقلیه خود را به علائم هشدار دهنده مجهز نمایند.در غیر اینصورت مآموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از کار آنان جلوگیری به عمل آورند.
تبصره3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:
در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات ، نقص  راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد ، حسب مورد متصدیان ذیربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده 11 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی:
قرار دادن و انبار کردن وسایل کار،مصالح ساختمانی و نخاله ی ساختمانی در معبر عمومی مجاز نیست و چنانچه انجام این امر برای مدت موقت و محدود اجتناب ناپذیر باشد،باید با شرایط زیر اقدام گردد. الف) مجوز لازم از مرجع صدر پروانه ساختمان و سایر مراجع ذیربط و مسئول اخذ گردد.
ب) نحوه قرار دادن ،چیدن یا ریختن این وسایل و مصالح و انتخاب مکان آن به ترتیبی باشد که حوادث برای عابران و وسایل نقلیه بوجود نیاورد و در اطراف آن نرده های متحرک و وسایل کنترل مسیر و همچنین تابلوها و علایم هشداردهنده که در شب و روز از فاصله مناسب قابل رؤیت باشد، نصب گردد.
ماده 206 آیین نامه راهنمایی و رانندگی:
ریختن شیشه ، بطری، میخ، سیم، حلبی ، مایعات لزج و چرب ، نخاله های ساختمانی و زباله ، مصالح ساختمانی ، شستشوی وسایل نقلیه، ایجاد موانع و به طور کلی هر عملی که باعث سد راه و ایجاد خطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت باشد بر روی راه ها ، شانه جاده ها و حریم قانونی انها ممنوع است.